Veilige School

Wij willen dat kinderen, maar ook ouders en medewerkers, zich veilig voelen bij ons op school. Daarom is er door de Sophia Scholen een plan sociale veiligheid opgesteld dat van toepassing is op alle Sophiascholen.

Het plan geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot (fysieke) veiligheid. Beleid op het terrein van agressie en seksuele intimidatie maakt hiervan onderdeel uit.    

Sociale Veiligheid

Op De Springplank vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactief document. Klik hieronder op de link om deze interactieve PDF te openen.

Doel van het beleid

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, schoolprofessionals en ouders/verzorgers. Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

School-specifieke informatie wat niet in het interactieve beleid staat

Het beleidsstuk is geldig voor alle Sophia Scholen. Er zijn ook een aantal school-specifieke zaken, die niet in het interactieve beleid staan. Deze staan hieronder beschreven.

Relevante contactpersonen omtrent Sociale Veiligheid binnen onze school
  • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Maaike Vermeer T: 0252-223184 - e-mail: mvermeer@sophiascholen.nl
  • Vertrouwenspersoon: mevrouw Berbee-Essadki - e-mail: j.essadki@rvdk.minvenj.nl
  • Directeur: Dorien van Doeveren T. 0252 223 184 - e-mail: directie.springplank@sophiascholen.nl
  • Vertrouwenspersoon leerlingen: Sanne Duivenvoorden - e-mail: sduivenvoorden@sophiascholen.nl
  • Directeur: Dorien van Doeveren T +31613067816 - e-mail: dvandoeveren@sophiascholen.nl
  • Leerkrachten en ondersteunend personeel
Gedragsregels

Naast de vier omgangsnormen uit het Veiligheidsplan besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. De regels die op onze school gelden zijn terug te lezen bij onze gedragsregels.

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder:

·          ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;

·          'Kanjertraining', lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.

·          Het signaleringsinstrument 'Hart en Ziel’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt.

Extra ondersteuning van leerlingen

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. (www.voorieder1.nl

·         De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Ilva Kwakkenbos en Nikita Ebbing

·         De contactpersoon van het CJG (jeugdarts) is: Marloes Adema

Burgerschapsvorming

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.

Leerlingenraad

Door het samenstellen van een leerlingenraad betrekken wij onze leerlingen bij het verbeteren van- en praten over onderwerpen zoals welbevinden en sociale veiligheid. Ze ervaren dat er naar hen geluisterd wordt en dienen als klankbord voor de leraren.

Contact

Kagerplein 30
2172 EA Sassenheim

0252 22 31 84
directie.springplank@sophiascholen.nl
Anita van der Zon / Henk Spook

Schooltijden

Maandag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15  
Donderdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00 12.45 - 14.30

 

Vertrouwen - Ontwikkeling - Plezier - Insprireren(d)