Veilige School

Wij willen dat kinderen, maar ook ouders en medewerkers, zich veilig voelen bij ons op school. Daarom is er door de Sophia Scholen een plan sociale veiligheid opgesteld dat van toepassing is op alle Sophiascholen.

Het plan wordt in schooljaar 2020-2021 herijkt en ingevoerd op alle Sophia Scholen. 

Het plan geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot (fysieke) veiligheid. Beleid op het terrein van agressie en seksuele intimidatie maakt hiervan onderdeel uit.    

Veilige leer- en werkomgeving

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor uw kind(eren), professionals en ouders/verzorgers (hierna: ouders). Een leef- en leerklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en zich positief verbonden voelt met de school en met elkaar. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelente treffen om verdere escalatie te voorkomen.    

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is. 

'Kriebels in je buik'

Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijk en relationele ontwikkeling op de manier die bij hun belevingswereld past. Daarom wordt op school gebruik gemaakt van het lespakket 'Kriebels in je buik' ontwikkeld door Rutgers.